Notic valid till 27 February | स्नातकोत्तर दोस्रो सत्र र स्नातक विविएम तेस्रो, चौथो र छैटौ सत्रको परीक्षा फाराम भर्न

images
images

स्नातक BBM तेस्रो, चौथो र छैटौ सेमेष्वटर र स्नातकोत्तर तह MBS & MED II सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

  • Feb 11, 2024

स्नातक BBM तेस्रो, चौथो र छैटौ सेमेष्वटर र स्नातकोत्तर तह MBS  & MED II सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना